Fóti Szabad Waldorf Egyesület 

2151 Fót, Károlyi István u. 44.

MEGHÍVÓ VEZETŐSÉGI ÜLÉSRE 

Kedves Tagtársak! 

Vezetőségi ülést hívok össze az alábbiak szerint: 

Időpont: 2021. november 30. (kedd) 18:30 óra 

Helyszín:  gimnázium  

Napirendi pontok: 

  1. EMMI fenntartói ellenőrzés 
  2. Járványügyi szabályozás
  3. Közgyűlés összehívásáról döntés
  4. Tűzjelző rendszer karbantartási szerződés
  5. Udvari munkák
  6. Egyéb

Alapszabályunk értelmében az ülés nyilvános. 

A vezetőségi ülések jegyzőkönyvei megtekinthetőek az egyesület irodájában, kérésre e-mailban is el tudjuk küldeni. 

Aki online szeretne kapcsolódni a vezetőségi üléshez, ezen a linken tud csatlakozni:

Vezetőségi ülés csatlakozási linkje

F ó t, 2021. november 25.

Jármy Zsuzsanna 

elnök 

Márton élete két sorsáramlat között megtett útként is tekinthető: rómainak született, kereszténnyé lett. Ám rómaisága fontosabb annál, mint hogy egyszerűen a régit, az elhagyandót lássuk benne.

Steiner szerint a rómaiság feladata az embert a földre lehorgonyozni, hogy az ennek a világnak a polgáraként megélje a személyiséget. A saját személyiség megélésének feltétele a határok markáns jelenléte. Így védték a rómaiak az ember-ember közti határokat a római joggal, és a birodalom határait a rettenthetetlen római hadsereggel. „Ha békét akarsz, készülj a háborúra!”-szól a mondás.

Ebben a római létformában Márton, a „Marsnak szentelt” nyakig megmerítkezett. Születésekor apja római tisztviselő volt egy kaszárnyában, őt magát is már fiatalon katonának szánták. Ebben nevelkedett, ez a pálya várt rá.

Ám a Mars erői nem csak a háborúról szólnak. Mars az önmagában megálló személyiség kijelentése is.

A IV. század, amelybe Márton született, az első volt, amikor – Steiner szerint – az ember a szellemi világokból származó régi bölcsességgel már egyáltalán nem tudott mit kezdeni. Ehelyett a megismerésben a főszerepet elkezdte átvenni az érzékszervek és a kombinatív értelemmel elérhető tudás.

Szintén ez a század az, amikor a kereszténység üldözöttből, megtűrt, majd hivatalos államvallássá vált.

Márton fiatalkorában  még szokatlan volt, hogy egy római tisztviselő, főleg egy katonaember a krisztusi szeretet, a gyengébbek iránti együttérzés útját akarja követni.

Márton már ismerte a keresztény tanításokat, de még nem volt megkeresztelve, amikor az a híres téli éjszaka történt. Márton, mint római katona tetteivel felelősséggel tartozott a katonai szabályzatnak, feletteseinek. Meleg, vörös római katonai köpenye kincstári tulajdon volt. Határozottan, céltudatosan lovagolt, amerre a parancs vitte. A legtöbb képen, ami a köpeny elvágását jeleníti meg, Márton lova léptet, a ló feje előre néz, és eközben Márton feje visszafordul. Az evilági rend iránti kötelessége viszi előre, de a szenvedő iránti együttérzése megtöri ezt az iramot, és az együttérzés tetté is válik. Ebben az ellentétben csúcsosodik ki a Marshoz tartozó Én-gesztus! (Ennek a gesztusnak nagyobb következményei is voltak, mint hogy fél köpenyben kellett folytatnia útját. A kincstári tulajdon megrongálásáért még fogdába is került, és társai gúnyolódása kísérte.)

Az ember Énné válása csak ebben a feszültségben való létezésben lehetséges, ezeken az ellentéteken nyugvó létezésben.

Márton a köpeny megfelezésével, az ebben a tettében munkálkodó együttérzéssel és szeretettel  megnyitotta maga számára a szellemi világot. Ezt ismerte el Krisztus a rákövetkező éjszaka Márton álmában!

Márton képviseli azt az emberi utat, amikor egy lélek, aki a földi világban teljes mértékben megedzette én-erőit, szabad akaratából, énjét megőrizve rálép a szellemi világ ösvényére. A szellemi világok kapuján átlépve, azért, hogy ott ne vesszen el, az embernek szüksége van a földön, az érzéki-fizikaiban megszerzett Én-erőire.

Ezek a megerősödött emberi lélekerők tudnak szabad akaratból átitatódni a krisztusi felegyenesedés erőkkel, és ezáltal megújulva,  összekapcsolódni az isteni-szellemi világgal.

Márton az első lépésnél fél kabátot ad. Keresztelő Szent János is csak az utat készíti elő: „Akinek két ruhája van, adja az egyiket annak, akinek egy sincs.”

Később teljesen embertársai megsegítésének szenteli magát, úgy ismerték őt, mint segítő és tanácsadó a bajban. Saját személyének külsődleges oldalaival nem sokat törődött. Én-erőinek római keménységét ott vetette be, ahol igazságtalanságot látott. A pogányság szokásait elszántan irtotta, de sosem fordult az ember ellen. Életében történt, hogy Hispániában a püspökök eretnekségért elítéltek egy keresztény laikus tanítót, akit a nép még Avila püspökének is megválasztott. A császárnál a püspökök az „eretnek” kivégzését is elérték; ez volt az első eretnek-kivégzés a kereszténység történetében. Mártont nagyon szíven ütötte az eset. Ettől kezdve kerülte ezeknek a püspököknek a közösségét, és nem vett részt több szinóduson.

Márton abból az erőből hat, ami a saját bensőre támaszkodik, de ami szíve teljes szeretetével magát másoknak oda tudja adni.

Márton a régi sorskötelékek béklyóiból szíve erejével kiszabadította magát, ám az ott megszerzett én-erői tették alkalmassá a Krisztus-impulzus hordozására. Ahogy Mihály ereje a két kísértő közti keskeny krisztusi út megtalálásában van, Márton is ezt a feszültséget képes magában hordozni, és azt termőre fordítani.

(Fordította és feldolgozta Kántor Piroska)

Fóti Szabad Waldorf Egyesület 

2151 Fót, Károlyi István u. 44.

MEGHÍVÓ VEZETŐSÉGI ÜLÉSRE 

Kedves Tagtársak! 

Vezetőségi ülést hívok össze az alábbiak szerint: 

Időpont: 2021. november 2. (kedd) 18:30 óra 

Helyszín:  gimnázium  

Napirendi pontok: 

  1. Vállalási rendszer módosításának előkészítése 
  2. Egyéb 

Alapszabályunk értelmében az ülés nyilvános. 

A vezetőségi ülések jegyzőkönyvei megtekinthetőek az egyesület irodájában, kérésre e-mailban is el tudjuk küldeni. 
 

F ó t, 2021. október 29. 

Üdvözlettel: 

Jármy Zsuzsanna 

elnök